ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЕТЕТО!

      Всяко дете има право на семейство и отговорност да се отнася с уважение и обич към родителите си!

      Всяко дете има право на сигурност и удобство в своя дом и отговаря за чистотата и реда в него!

Всяко дете има право да бъде обичано и защитавано и отговорност да обича другите и да се грижи за тях!

Всяко дете има право на добро отношение от възрастните и отговорност да ги уважава и им помага!

Всяко дете има право да бъде възприемано сериозно и отговорност за сериозно отношение към задълженията си!

Всяко дете има право да бъде добре нахранено и отговорността да не похабява и разпилява храната!

      Всяко дете има право на добро образование и отговорност да се учи и уважава своите учители!

Всяко дете има право да получи помощ, когато е болно, и носи отговорност за собствения си живот и здраве!

 

 

 

Света ще разбера:

• ако го опозная;

• ако науча своите права и осмисля своите отговорности;

• ако имам готовност и способност да действам за доброто на другите!