Квалификационен курс на тема: “Работа с програма за презентиране Sway/ Publisher” – от 23.07.2021 до 24.07.2021г.
 Обучителен курс на Тема: “Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа” – 08.06. – 09.06.2021г.
Четвърта професионалноквалификационна степен  – месец октомври 2020 г.
Обучителен курс на Тема: “Работа с програма за презентиране Emaze” – месец юни 2020 г.
Дистанционен курс на Тема: „Работа с програмата Prezi“ – месец май 2020 г.
Курс на тема: “Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно – възпитателния процес” – месец март 2020
 21.06.2019Тематичен курс на тема: “Портфолио на Учители” – 2019г.
 radi00041Обучение на тема: „Приложение на дигиталните технологии в началното образование“ – 2018г.
 radi0006Обучение на тема: „Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за 3 клас“ – 2018г.
  radi0005Обучителен курс на тема: „Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в 1 – 4 клас“ – 2018г.

  radiumКвалификационен  курс на тема: „ Екипна работа между  учители, ученици и родители“ – 2018г.

  radi0004Обучителен курс на тема: „Най-новите информационни технологии в процеса на обучение“ – 2018г.
  udostoverenie_01Обучителен курс на тема: „Овладяване на математически компетентности в начален етап в условията на новите учебни програми и ролята на учителя в този процес“ – 2017г.
 kiten0001Летен форум за професионална подкрепа – Китен 2014

Курс по координация и взаимодействие в превенцията на девиантното поведение, защита правата на детето, социалното подпомагане и образованието.

Radi_sertifikatКвалификационен курс на тема: “Обучение на педагогическите специалисти за превенция на училищното насилие, агресия и други негативни прояви” – 2014г.
  002Пета професионалноквалификационна степен  – 2009
  004Курс за професионална квалификация по Методика на обучението по БДП – I-IV клас – 2009
  003Курс – Работа с компютри и ИТ за 1-4 клас – 2007
  2006Курс – Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата – 2006
  s_00331Курс за работа с: Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Internet Explorer  – 2005
   tenisКурс по „МАЛЪК ТЕНИС“  – 2001

You must be logged in to leave a reply.