I. ЛИЧНИ УМЕНИЯvanshno
Ниво на владеене на чужд език:
руски език: писмено – много добро
устно – много добро

II. СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители и родители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
1. Класен ръководител на III „б“ клас;
2. Преподавател по БЕЛ, Математика, Човекът и природата, Музика, ЗИП – БЕЛ, ЗИП – Информационни технологии, Физическо възпитание и спорт, Час на класа – БДП, ГЗ, ЗО;
3. Член на училищна комисия по БУВОТ и БАК – 2016 /2017г.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
1. Съвременни професионални умения, свързани с модерните технологии и практики;

2. Работа с компютър: ОС Windows; работа с готови платформи на интернет сайтове (сайт на класа, сайт на МКБППМН към Община Бяла Слатина, личен сайт);

3. Работа с приложен софтуер: Word, PowerPoint, Excel, Flash и други софтуерни програми, свързани с учебната и други дейности.

V. ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
1. Администриране на личен сайт, сайт на класа, сайт на МКБППМН към Община Бяла Слатина, училищен сайт;
2. Създаване, планиране и организиране на работа по различни проекти;
3. Оформяне  на характеристика и портфолио на ученика;
4. Оформяне на лично портфолио. Водене на училищна документация.

You must be logged in to leave a reply.