Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 Клуб „Футбол“

футбол

Цели:

  • Усвояване на основни спортно-технически умения от играта футбол.
  • Развиване на индивидуалните физически способности, укрепване на здравето, закаляване и създаване на хигиенни навици на децата.
  • Осмисляне на свободното време.

 

You must be logged in to leave a reply.