Тема: “СТЕМ и ресурсите на Уча.се” – 30.01.2024
Тема: „Организация на учебния процес по модел 1:1“ – ноември 2023г.
Тема: „Как да прилагам проектно – базиран подход в своята работа?“ – 01.09.23 – 26.09.23г.
Тема: „Как да прилагам проектно – базиран подход в своята работа?“ – 01.09.23 – 26.09.23г.
Тема: “Как да прилагам ресурсите на Уча.се в клас” – 15.02.2023г.
Тема: “Изследователският подход в обучението по математика в начален курс” – 04.02.23 – 05.02.23г.
Тема: “Училище в облака: Въведение”  – юни 2022г.
Тема: “STEM прилагане на интердисциплинарен подход в началното училище”  – 25.08.21 – 01.09.2021г
Тема: “Компютърно моделиране в началното училище – 4 клас” – 11.09.2021 – -8.10.2021г.
Тема: STEM (STEAM) концепция в образованието – практически умения и методически решения” – 19.07.2021 – 26.07.2021г.
Тема: „Работа с деца и ученици на допълнителна подкрепа (Приобщаващо образование) – 2021
Тема: „Методика на обучението по БДП – 2020
Тема: „Сигурност и превенция – 2020
Тема: „10 златни правила за повишаване на вниманието и успеваемостта на децата и учениците – 2020
Тема: „Атестирането на Педагогическите специалисти – 2020
Тема: „Мениджмънт на класа – 2020
Тема: „Агресията и “беззагубният” метод за разрешаване на конфликти “ – 2019
Radi_001    Тема: „Летен форум за професионална подкрепа“ – 2019
 Radi_001Тема: Усъвършенстване на професионалните взаимоотношения в педагогическия колектив” – 2019
 01Тема:  „Използване на интерактивна дъска и преподаване чрез специализиран софтуер“ – 2018
 02Тема: „Иновативни методи за повишаване на мотивацията за учене и развитие в учениците“- 2017
 03Тема: „Иновативни методи за повишаване на мотивацията за учене и развитие в учениците“- 2017
 04Тема: „Безопасност и здраве на работа, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2019г. чл.6 ал.1 т.3 – 2017
 05Тема: „Летен форум за подпомагащи професионалисти“ – 2016
 06Тема: „Летен форум за професионална подкрепа“ – 2015
 07Тема: „НЛП Техники за работа с родители“ –  2011
 08Тема: „Гражданско образование за часа на класа – за начален етап на образованието“ – 2011
 09Тема:  „Работа с Microsoft Mischief. Един компютър – много мишки“ – 2010
 10Тема: „Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите“ – 2010
 11Тема: „Здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба 8 обн., ДВ, бр. 51 от 29.06.1982 г.“ – 2009
 12Тема: „Образователната парадигма на обучението по Български език и литература в 1 – 4 клас“ – 2008
 13Тема: „Базови и специфични компютърни умения на учители по направление – Начални учители“ – 2006
 14Тема: „Здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба 4 от 1998г. на работодателите“ – 2004

You must be logged in to leave a reply.