1. Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на преподаване, иновативни и интерактивни методи на преподаване по различните учебни дисциплини от начален етап на обучение.Picture4
2. Запознаване с методична и художествена литература.
3. Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за различните теми по учебни предмети.
4. Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация.
5. Създаване и работа по различни учебни, училищни, национални и международни проекти и инициативи.
6. Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните технологии в тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на информация, презентации, селекция.
7. Развитие на други иновативни методи на обучение.