Picture1     Професията на учителя е твърде сложна и отговорна, имайки предвид, че нейната основна и специфична особеност е целенасочената дейност по обучението и възпитанието на децата.
      Успехът във възпитателно-образователния процес е немислим без личността, дейността, стила на общуване и ръководство на учителя.
1. Използвам подходящи  методи, образователни стратегии и техники, които:

  • дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;
  • отговарят на различните образователни потребности на учениците;
  • окуражават учениците да задават въпроси, да правят връзки и да участват активно в учебния процес;
  • реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки;
  • разкриват прагматичните аспекти на знанията, като обогатяват личния, житейски и познавателен опит и умения на учениците;

2. Използвам учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретна учебна ситуация.
3. Обогатявам учебния процес с научни новости от предметна област.
4. Съдействам за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания.
5.  Съобразявам изискванията си към учениците с възрастовите им особености.

         В центъра на учебновъзпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си.
Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници в Интернет за използване на информация при задължителната подготовка. Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни елементи. Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност. Като форма на обратна връзка използвам  тестове, създаване на презентации, изработване на проекти по Информационни технологии. Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно. Поставям критерии за оценяване на писмените работи и тестове. Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците.

You must be logged in to leave a reply.