Picture2     Моята философия за работата с децата се гради на това детската личност да бъде в центъра на моето внимание. Като познавам психическото физическо и емоционално състояние на всяко дете да изградя устойчива среда, в която то да се чувства защитено и спокойно. Да подредя приоритетите си така, че те да носят увереност самостоятелност и инициативност на детето. Да използвам такава методика, която да следва индивидуалния път на развитие на всяко дете.

     Подготовката на учениците за бъдещия им успешен живот и работа е най-важната цел на училището на 21-ви век. Затова:

  • за мен е важно да използвам новите технологии за персонализация на обучението и за обучение навсякъде и по всяко време;
  • считам, че ученикът трябва да бъде в центъра на учебния процес – учителят трябва да е медиатор, докато учениците конструират своето собствено разбиране за света около тях;
  • поставям акцент върху създаването на личности, които са творчески и гъвкави, устойчиви, умеят да си сътрудничат, да решават проблеми, да мислят критично и да действат по нетрадиционен, аналитичен начин;
  • от съществено значение е всеки ученик да поддържа своята индивидуалност през целия процес на обучение, като същевременно уважава и зачита всички аспекти на обществото.

Аз се гордея, че съм учител-новатор.

You must be logged in to leave a reply.