УВАЖАЕМИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-85/27.04.2018 г./ през учебната 2018/2019 г. за дванадесета поредна година ще се проведе
Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

 

Състезания

Дата на подаване на заявки за състезанието

Дата на получаване на материали за състезанието

Дата на провеждане на състезанието

Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти

“Аз рисувам”

12.10. – 25.10.2018 г.

06.11. – 13.11.2018 г.

15.11.2018 г.

08.12.2018 г.

„Аз, природата и светът”

20.11. – 30.11.2018 г.

05.12. – 12.12.2018 г.

13.12.2018 г.

04.01.2019 г.

„Аз и числата”

04.01. – 16.01.2019 г.

18.01. – 25.01.2019 г.

31.01.2019 г.

25.02.2019 г.

„Аз общувам с Европа”

08.02. – 15.02.2019 г.

20.02. – 27.02.2019 г.

28.02.2019 г.

13.03.2019 г.

„Аз и буквите”

27.02. – 08.03.2019 г.

13.03. – 20.03.2019 г.

21.03.2019 г.

08.04.2019 г.

Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org

18.04. – 23.04.2019 г.

24.04.2019 г.

15.05.2019 г.

•    Такса участие  –  6.00 лв. на ученик  /с ДДС/ за всяко състезание, като  1.00 лв. от участник е в полза на училището. Участниците близнаци заплащат половин такса.
•    Таксата на платилите, но неучаствали в състезанието, се връща.
•    Националното финално състезание е без такса участие.
•    Състезанието  се  провежда  във  всяко  училище, заявило  участие.  Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.
•    Резултатите се обявяват на www.sbnu.org.
•    Участниците получават грамота.
•    Времетраене – един учебен час.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Състезанието „Аз рисувам”  ще се проведе по една от следните  теми:

  • „Искам да имам такава къща”;
  • „Моето любимо животно”;
  • „Моята ваканция”.

Времетраене – един астрономически час.
Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище.
Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват, с изключение на рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастери.

Състезанието „Аз общувам с Европа“ е по избор по един от петте езика: английски, френски, немски, испански или руски.

Използването на уебсайта е съобразено изцяло с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент), влизащ в сила на 25.05.2018 г., и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

     класен ръководител:

Радиум Тутовски